regulamin sklepu blueref.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://blueref.pl/, prowadzony jest przez Blue Refrigeration Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem: Al. Armii Krajowej 4b/5 50-541 Wrocław); wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 320368, NIP: 896-147-54-12, REGON: 020887230 (dalej zwany w niniejszym regulaminie Spółką lub Sprzedawcą).

 2. Niniejszy Regulamin Sklepu określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, a w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, zakaz dostarczania przez korzystających ze strony Sklepu treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zasady, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

 4. Oferta Sklepu skierowana jest do producentów, dystrybutorów, sklepów i hurtowni oraz serwisów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, tj. podmiotów posiadających status przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, dokonującego zakupów na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i w związku z powyższym nie znajdują do niego zastosowania przepisy nadające niektórym kategoriom przedsiębiorców uprawnienia konsumenckie.

 5. Wszyscy Klienci są obowiązani do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przed zawarciem umowy. Niniejszy Regulamin został udostępniony w formie, która umożliwia Klientowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Regulamin dostępny jest do pobrania pod adresem: https://blueref.pl/pages/regulamin

 6. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na warunkach, określonych w wersji Regulaminu, obowiązującej w dacie złożenia Zamówienia.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie znajdują się poniższe określenia pisane z dużej litery, mają one znaczenie wskazane poniżej:

 1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

 2. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupów na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, do której nie znajdują zastosowania przepisy nadające niektórym kategoriom przedsiębiorców uprawnienia konsumenckie, korzystająca z usług Sklepu;

 4. Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość weryfikacji i modyfikacji Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj Produktów;

 6. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Produktów objętych Zamówieniem potwierdzonym przez Sprzedawcę, na podany przez Klienta adres, wskazane na stronie internetowej Sklepu podczas składania Zamówienia;

 7. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, którą Klient może zakupić za pośrednictwem Sklepu;

 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;

 9. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://blueref.pl/;

 10. Spółka/Sprzedawca - Blue Refrigeration Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; Al. Armii Krajowej 4b/5; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 320368, NIP: 896-147-54-12, REGON: 020887230;

 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;

 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów, znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sklepu: Al. Armii Krajowej 4b/5 50-541 Wrocław.

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@blueref.pl.

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: - 48 691 715 181,

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 25 1140 2004 0000 3202 8116 6828

 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów e-mail i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może uzyskać kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych), w godzinach od 8.00 do 16.00.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu, tj.: a. Posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarkę b. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), c. Włączona obsługa plików cookies,

§ 5 Informacje ogólne

 1. Korzystanie ze strony www.blueref.pl oraz utworzenie Konta Klienta jest nieodpłatne.

 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w korzystaniu ze Sklepu, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta, zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu.

 4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i stanowią ceny brutto (tj. uwzględniają podatek od towarów i usług obowiązujący w dacie złożenia Zamówienia).

 6. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt/Produkty oraz koszt dostawy, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, oraz następnie w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 9. Gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena zostanie obliczona, a także kosztach dostawy oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie danego Produktu.

 10. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca będzie nadto świadczył na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, poprzez użycie linku służącego do złożenia oświadczenia o rezygnacji z newslettera, widocznego w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@blueref.pl.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Celem rozpoczęcia zakupów w Sklepie należy wypełnić i wysłać Formularz rejestracji. Na podstawie przesłanych danych zostanie utworzone i aktywowane Konto Klienta.

 2. Po aktywacji Konta, Klient uzyskuje możliwość składania Zamówień.

 3. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

  1. Nazwy bądź nazwiska i imion Klienta oraz jego firmy (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą);

  2. adresu dostawy;

  3. adresu elektronicznego i numeru telefonu,

  4. imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie,

  5. dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT, w tym w szczególności numer NIP,

  6. loginu i hasła, które Klient będzie wykorzystywał do logowania się w Sklepie.

 4. Rejestracja Klienta zostaje zakończona poprzez potwierdzenie rejestracji i aktywację Konta Klienta, które odbywają się drogą mailową, w ten sposób, że Klient otrzymuje na w podany adres e-mail link aktywacyjny, zaś kliknięcie w link podany w mailu, skutkuje przekierowaniem na stronę z informacją o aktywacji Konta Klienta.

 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych w Formularzu rejestracji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia i/lub usunięcia Konta Klienta w przypadku, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich prawidłowości. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta. Jednocześnie, celem uniknięcia wszelkich wątpliwości w tym zakresie, Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, aczkolwiek posiada takie uprawnienie.

 6. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 7. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie przez Klienta loginu i hasła ustanowionych podczas procesu rejestracji.

 8. Hasło do Konta ustanawiane podczas rejestracji ma charakter poufny i ze względów bezpieczeństwa nie powinno być udostępnione osobom trzecim.

 9. Klient powinien informować niezwłocznie Sklep o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie powiadomienia będą przesyłane na ostatni podany przez Klienta adres e-mail.

 10. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w § 3 Regulaminu.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie Zamówienie jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu przez Klienta. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postanowień Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Spółką, celem uzyskania wyjaśnień.

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą Formularza Zamówień, kierowanego za pośrednictwem strony: www.blueref.pl lub e-mailowo na adres biuro@blueref.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Zdjęcia Produktów zamieszczone na stronach Sklepu mają charakter poglądowy i służą wyłącznie prezentacji oferowanych Produktów. Zdjęcia Produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu.

 4. W celu złożenia Zamówienia należy: 1 ) zalogować się do Sklepu; 2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”; 3) po skompletowaniu Zamówienia kliknąć przycisk “Zamawiam”, dokonać wyboru sposobu dostawy i metody płatności oraz potwierdzić Zamówienie; 4) po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić Zamówienie na podstawie faktury proforma, wysłanej na adres e-mail Klienta

 5. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty ich ceny oraz kosztów dostawy.

 6. W przypadku gdy Zamówienie obejmuje produkty promocyjne lub pochodzące z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia uzależniona będzie od dostępności zamówionych Produktów i kolejności wpłynięcia Zamówień do Sklepu.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy: a) przesyłki kurierskiej,

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: a) przedpłata: płatność przelewem na konto Sprzedawcy 25 1140 2004 0000 3202 8116 6828 b) płatność internetowa za pomocą systemu płatności Paynow c) przelewem na konto (kredyt kupiecki). Kredyt kupiecki jest rozpatrywany i przyznawany indywidualnie na wniosek Klienta.

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu, pod adresem: www.blueref.pl.

 4. W celu realizacji płatności elektronicznej dostępnej za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, który wymaga podania przez Klienta jego danych koniecznych do dokonania transakcji, Klient zobowiązany jest przed dokonaniem płatności zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę.

 5. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

 2. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część Umowy Sprzedaży.

 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 4. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje Klienta o jego przyjęciu do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz jego przyjęcia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 5. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie przyjęte i zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawcy Sprzedawcy.

 6. W przypadku niedostępności Produktu, przy opisie którego nie było stosownej informacji, i potwierdzenia przyjęcia Zamówienia na Produkt, pomimo jego niedostępności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Klientem, celem uzgodnienia sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji, w szczególności poprzez np. zaproponowanie Produktu zamiennego i modyfikację zamówienia, lub anulowanie zamówienia, przy uwzględnieniu słusznego interesu Klienta.

 7. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na podstawie faktury proforma w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane.

 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów.

 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 10. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

 11. Dostawa Zamówień odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.

 12. Klient obowiązany jest sprawdzić niezwłocznie po odebraniu Zamówienia, czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Produkt jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki i/lub jej zawartości, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody.

 13. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować odbiór Produktu. Potwierdzenie odbioru Produktu jest dokonywane na kopii dokumentu sprzedaży, bądź w liście przewozowym przez osobę upoważnioną przez Klienta, która potwierdza czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) oraz ewentualnie pieczątką firmową odbiór Zamówienia. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości w tym zakresie, przyjmuje się, że każda osoba czynna w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do odbioru Produktu.

 14. Każdorazowa sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

(UWAGA: postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada dla niej charakteru zawodowego)

 1. Klient, będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) jest uprawniony w terminie 14 dni do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Klientowi.

 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały wskazane w § 3 Regulaminu). Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu lub załącznik do ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2021, poz. 275), jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Spółka niezwłocznie prześle na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość są następujące: a) Umowę uważa się za niezawartą. b) W przypadku odstąpienia od umowy, Spółka zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Zamówienia, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego aniżeli najtańszy zwykły sposób dostawy, oferowany przez Sprzedawcę. c) Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. d) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. e) Klient zobowiązany jest odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. f) Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Produkt musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takowe były dołączone do Produktu) oraz nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego Zamówienia należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. g) W przypadku gdy zwracane Zamówienie jest niekompletne, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą (wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość stwierdzonych uszkodzeń/braków/zużycia.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, c) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, d) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Spółka nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, f) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 9. Zawierając umowę, Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, jak również iż został powiadomiony o przysługującym mu prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania Zamówienia.

§ 11 Wyłączenia stosowania postanowień Regulaminu

(UWAGA: postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada dla niej charakteru zawodowego)

Postanowień Regulaminu nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada dla niej charakteru zawodowego, w przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a obowiązującymi przepisami dot. ochrony konsumentów. W takim przypadku zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako ograniczające, lub wyłączające przysługujące jej ustawowo uprawnienia.

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów posiadających status przedsiębiorcy, tj. podmiotów zawierających Umowę Sprzedaży, bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy – zostaje całkowicie wyłączona.

 3. W przypadku gdy zakupiony Produkt posiada wady, Klient który zawarł Umowę Sprzedaży, bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego normujące rękojmię.

 4. W przypadku wskazanym w ust. 3 powyżej, zastosowanie mają poniższe zasady: a) reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: https://blueref.pl/pages/pliki-do-pobrania b) Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym obligatoryjnie datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu. c) Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. d) Procedura składania reklamacji, o której mowa w lit. a) i b) jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną. e) Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu. f) W przypadku uznania reklamacji, cena oraz koszty zwrotu Produktu zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. g) W przypadku zwrotu Produktu w ramach rękojmi i uznania zwrotu za zasadny, Klientowi zostaną zwrócone poniesione przez niego, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty przesyłki zwrotnej, w przypadku gdy Produkt został odesłany do Sklepu. h) Podstawą dla przelania na wskazany rachunek bankowy Klienta będzie poprawnie wypełniony formularz zwrotu środków ze wskazaniem numeru rachunku bankowego Klienta. i) W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o tym że dany Produkt objęty jest gwarancją, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

(UWAGA: postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada dla niej charakteru zawodowego)

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta, będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada dla niej charakteru zawodowego, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Klient, o którym mowa w ust. 1 posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą. b) Klient uprawniony jest również do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, zaistniałego pomiędzy nim a Sprzedawcą. c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Spółka.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży (realizacji Zamówienia), a w przypadku gdy Klient wyrazi na to zgodę - również w celu marketingowym.

 3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych wskazanych w Zamówieniu, w celu wykonania Umowy Sprzedaży.

 4. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne oraz kurierskie.

 5. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy prawa.

 8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Klienta. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta, to jej wyrażenie jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie, zawiadamiając o tym Spółkę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Nieudzielenie lub cofnięcie zgody nie wywiera dla Klienta żadnych niekorzystnych konsekwencji.

 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka.

 10. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są opisane w Polityce prywatności, dostępnej na stronie: www.blueref/pages/polityka-prywatnosci.pl

§ 15 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do zawartości strony internetowej Sklepu, w tym w szczególności prawa do układu graficznego strony, zamieszczonych na niej zdjęć, znaków towarowych, loga oraz pozostałych treści i elementów, przysługują Spółce lub podmiotom, z którymi Spółka współpracuje.

 2. Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie zawartości strony internetowej Sklepu, bez uprzedniej zgody Spółki.

§ 16 Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z: a) niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Spółka się posługuje; b) braku możliwości dostępności Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych; c) siły wyższej; d) awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta; e) niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta; f) krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera lub oprogramowania Sklepu.

 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

 3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Klient, który się nim posługuje w komunikacji ze Sklepem winien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. W przypadku braku zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Klienta z treścią wiadomości.

§ 17 Zgłaszanie nieprawidłowości

We wszelkich sprawach związanych z nieprawidłowym działaniem Sklepu, jak również innych nieprawidłowości lub uwag dotyczących postanowień niniejszego Regulaminu, dostrzeżonych przez Klienta, należy informować Spółkę drogą mailową pod adresem: biuro@blueref.pl

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta , etc.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z usług Sklepu treści o charakterze bezprawnym. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) podmiot korzystający ze strony Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 4. Klienci zobowiązani są, w zakresie w jakim podanie informacji jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu lub jej prawidłowego wykonania, do posługiwania się informacjami zgodnymi z rzeczywistością, w szczególności zakazane jest podawanie danych fałszywych, w tym podszywanie się pod inne podmioty.

 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.blueref/pages/regulamin.pl

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021

§ 19 Zmiany Regulaminu

 1. Spółka jest uprawniona do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 2. Zmiany każdorazowo ogłaszane będą na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.blueref.pl

 3. Informację o każdej planowanej zmianie Regulaminu Spółka zamieści, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu.

 5. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta przyznanych mu w ramach Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu.