Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz innych osób (zwanych dalej łącznie Użytkownikami), w związku z korzystaniem przez nie ze Sklepu internetowego https://blueref.pl/, prowadzonego przez Blue Refrigeration Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem: Al. Armii Krajowej 4b/5 50-541 Wrocław); wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 320368, NIP: 896-147-54-12, REGON: 020887230.

Wszystkie terminy pisane z dużej litery w niniejszej Polityce prywatności, są używane zgodnie z definicją nadaną im w Regulaminie, który jest dostępny na stronie: https://blueref.pl/regulamin-sklepu

§1 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Blue Refrigeration Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-541) przy Al. Armii Krajowej 4b/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320368, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8961475412 (dalej zwana Administratorem).
 2. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem: a) korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby; b) e-mailowo na adres: biuro@blueref.pl; c) telefonicznie pod numerem: 0048 691 715 181.

§2 Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu zabezpieczenia interesów Użytkowników, zapewniając że zbierane przez Spółkę dane osobowe są: a) przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnie z tymi celami, c) adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, d) przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w następujących celach: a) rejestracji Konta w Sklepie oraz jego prowadzenia – na podstawie akceptacji przez Klienta warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), b) wykonania Umowy Sprzedaży, jak również w przypadkach gdy okaże się to konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), c) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, rachunkowości np. wystawiania faktur i przechowywanie ich przez określony czas, jak również w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), d) przesyłania newslettera – na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), e) komunikacji z Użytkownikiem oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), f) dostosowania i rozwoju funkcjonalności niniejszej strony internetowej, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez Sklep usług z użyciem technologii gromadzącej oraz przetwarzającej dane zapisane w plikach Cookies, m.in. poprzez zastosowanie mechanizmów monitorujących aktywność podczas korzystania z witryny – na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 3. Administrator zapewnia, iż dane osobowe są zbierane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, wskazanych w ust. 2 powyżej i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w każdym jednak przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dane te zostały pozyskane przez Administratora.

§3 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Administratora, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne oraz kurierskie.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

§4 Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada następujące uprawnienia:
  1. dostępu do danych - osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych osobowych, podmiotach którym dane osobowe są przekazywane i planowanym terminie ich usunięcia (art. 15 RODO);
  2. otrzymania kopii danych – niniejsze uprawnienie realizowane jest poprzez przekazanie kopii przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej takie żądanie (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. sprostowania (poprawienia/uzupełnienia) danych – dotyczy przypadków usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, ich uzupełnienia lub aktualizacji, w razie gdy są niekompletne lub uległy zmianie (art. 16 RODO);
  4. usunięcia danych – Użytkownik uprawniony jest do żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już konieczne do realizacji żadnego z celów, dla których zostały zebrane przez Administratora (art. 17 RODO);
  5. ograniczenia przetwarzania danych – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem tych operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych, np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych (art. 18 RODO);
  6. przenoszenia danych – celem realizacji niniejszego uprawnienia, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub zgodą wyrażoną przez Użytkownika, Administrator wydaje dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przez Użytkownika przekazania tych danych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu (art. 20 RODO);
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych osobowych (art. 21 RODO).
 2. Celem skorzystania z praw wymienionych w ust. 1 powyżej, Użytkownik winien skontaktować się z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie pragnie skorzystać. Dane kontaktowe Administratora zostały wskazane w § 1 ust. 2 Polityki.

§5 Polityka Cookies

 1. Na stronie Sklepu nie są zbierane w sposób automatyczny żadne informacje, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, które są wykorzystywane w celu optymalizacji działania strony internetowej Sklepu, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 2. Cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownicy korzystają z niniejszej strony internetowej.
 3. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją plików Cookies przez Użytkowników.
 4. Administrator korzysta z plików Cookies, aby zapewnić bezpieczeństwo świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym utrzymania sesji Użytkowników po zalogowaniu i rozpoznaniu Użytkowników przy kolejnej sesji, zapamiętać preferencje Użytkowników, zachować anonimowe dane statystyczne, poprawić jakość strony internetowej Sklepu, ulepszyć jego strukturę oraz zawartość, a także zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Sklepu.
 5. Gromadzone przez Administratora dane obejmują adres IP, typ przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych, informacje o czasie, dacie oraz lokalizacji Użytkowników.
 6. Stosowane na niniejszej stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników, korzystających ze strony internetowej Sklepu. Niemożliwe jest przedostanie się do ww. urządzeń niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 7. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, które są przechowywane na urządzeniach Użytkowników i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym i pozostają tam do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala również na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 8. Użytkownik ma możliwość́ ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. Ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 9. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików Cookies. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika.
 10. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, zapamiętania historii odwiedzanych stron w Sklepie w celu rekomendacji treści;
  2. uwierzytelniania Użytkownika i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Sklepie, w tym utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji usług świadczonych przez Administratora;
  3. realizacji procesów niezbędnych dla zapewnienia pełnej funkcjonalności strony internetowej Sklepu, w tym w szczególności dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu (Pliki Cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb);
  4. Przeprowadzania analiz oraz audytu odwiedzin, w tym w szczególności tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze strony Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  5. Świadczenia usług reklamowych, w tym dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Sklepu reklam Produktów;
  6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.
 11. Użytkownicy mają możliwość w każdej chwili ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. Informację o tym jak usunąć pliki Cookies lub zmienić ich ustawienia są dostępne w instrukcji każdej przeglądarki internetowej.
 12. Wyłączenie dostępu plików Cookies, niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz utrzymania preferencji Użytkowników, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może nawet uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu.
 13. Więcej informacji o plikach Cookies można znaleźć m.in. na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/.

§6 Zmiany Polityki prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje począwszy od dnia 06 grudnia 2021r.